Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W dniu 29 grudnia  2021 r. o godz. 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XLI  sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie.
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Przyznanie nagrody Gminy Miasta Gostynina Panu Łukaszowi Flejszerowi za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2020 roku. 
4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Gostyninie.
7. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 z uwzględnieniem:
1) odczytania projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
2) odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
3) odczytania wniosków komisji stałych,
4) odczytania  opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
5) dyskusji oraz przegłosowania wniesionych poprawek, 
6) głosowania nad przyjęciem projektu uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 z uwzględnieniem:
1) odczytania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
2) odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) odczytania wniosków komisji stałych,
4) odczytania opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
5) dyskusji oraz przegłosowania wniesionych poprawek,
6) głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” w Gostyninie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr 134/XVII/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Gostynina uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta Gostynina.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie.
15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
17. Przyjęcie rocznych sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
18. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Rady Miejskiej. 
19. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt