Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 28 czerwca  2021 r. o godz. 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXXV sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie.
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2020:
1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2020 przez Burmistrza Miasta;
2) debata nad Raportem z uwzględnieniem wystąpień przewodniczących komisji stałych,  radnych oraz mieszkańców;
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania.
5. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Gostynina:
1) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za rok 2020;
2) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.;
3) przedstawienie Informacji o stanie mienia Miasta Gostynina za rok 2020;
4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie absolutorium z uzasadnieniem;
5) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej;
6) przedstawienie opinii  komisji stałych Rady Miejskiej dotyczących wykonania budżetu;
7) debata o wykonaniu budżetu;
8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2020 rok;
9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce drogi nr ewid. 4011/4 zlokalizowanej wzdłuż drogi gminnej publicznej ul. Broniewskiego, oraz ustalenia jej przebiegu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie oraz nadania imienia Oddziałowi dla dzieci i młodzieży – Bibliotece dla dzieci i młodzieży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Jędrzeja Kałka na działalność Burmistrza Miasta Gostynina
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
11. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
12. Sprawy różne.

  • Herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt