Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego

 

Lp.

Działka nr,

powierzchnia

lokalizacja

księga wieczysta

 

Przeznaczenie

w mpzp

 

Opis nieruchomości

 

Cena wywoławcza

 

1.

 

 

działka: 

              5814

 

powierzchnia:

            953 m. kw.

 

ul. Kochanowskiego

 

PL1G/00018114/7

Grunt nieruchomości od strony wschodniej przylega do terenów komunikacyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina (Uchwała Nr 106/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28.02.2012 r.), sam teren działki nie posiada planu miejscowego. W studium gminnym teren działki wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN – teren funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana w południowej części miasta, na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne, przy utwardzonej ulicy miejskiej (ul. Kochanowskiego). Ma kształt regularny (prostokąt o wymiarach ok. 34 m x 28 m, jednym z dłuższych boków przylega do ulicy). Przez teren działki przebiegają dwie napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia (15 kV – jedna na granicy działki od strony zachodniej i jedna w pobliżu środka działki) oraz dwie podziemne linie elektroenergetyczne średniego napięcia (przy zachodniej granicy działki). Taki układ urządzeń elektroenergetycznych w znacznym stopniu utrudnia wykorzystanie działki na cele inwestycyjne przewidziane w studium gminnym – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W praktyce można na działce zlokalizować niewielki obiekt budowlany w jej wschodniej części. Aktualnie teren działki jest nieurządzony – porastają go drzewa i krzewy. 

 

 

 

 

 

20.000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08.06.2021 roku (wtorek), o godz. 12:00 – tej  w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 01.06.2021 r. (włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.

Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22,  pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

 Gostynin, dnia 04.05.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Burmistrz Miasta Gostynina 

                                                                                                                                                                    mgr Paweł Witold Kalinowski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: od 04.05.2021 r. do 06.06.2021 r.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt