Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawia podstawowe wymogi bioasekuracji - HPAI

Mając na uwadze obecną sytuację epizootyczną związaną z wysoce zjadliwą grypą ptaków - ocenianą jak sytuacja wysokiego ryzyka, a przede wszystkim stwierdzane ogniska tej choroby u drobiu na terenie Polski, w szczególności w gospodarstwach komercyjnych, ale także i przydomowych oraz przypadki u ptaków dzikich, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku poprosił o rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy procedur postępowania w gospodarstwach utrzymujących drób. Wszystkich zainteresownych zachęcamy do zapoznania się.

 • Ikonografika HPAI

Podstawowe wymogi bioasekuracji:

 1. Specjalna odzież i obuwie ochronne przeznaczone tylko do wykonywania prac (karmienie, pojenie, czyszczenie itp.) z drobiem.
 1. Posiadanie mat dezynfekcyjnych, w liczbie, która zapewnia zabezpieczenie wszystkich wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą.
 1. Posiadanie takiej ilości środków dezynfekcyjnych, żeby wystarczyły do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji.
 1. Budynki, w których utrzymywany jest drób, powinny być zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych, w tym dzikich ptaków i utrzymywane w czystości.
 1. W gospodarstwie należy wydzielić miejsca do składowania środków dezynfekcyjnych (miejsce te musi być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych), obornika, produktów

leczniczych weterynaryjnych.

 1. Umieszczenie przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, tablic z napisem "Osobom nieupoważnionym", wstęp wzbroniony''.
 1. Zakaz:
  1) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  2) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
  zakaz ten nie dotyczy osób utrzymujących ptaki, które nie mieszczą się ww. definicji drobiu.
 1. Nakaz:
  1) utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
  2) zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
  3) utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  4) przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami oraz karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
  5) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których, drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym;
  6) stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.
  7) stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich;
  8) oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
  9) powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu;
  10) dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. Zarówno przegląd stad drobiu, jak i prowadzenie dokumentacji musi być prowadzone codziennie, a więc na bieżąco musi być to udokumentowane.

Objawy:

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

1) znaczna liczba nagłych padnięć;

2) depresja;

3) gwałtowny spadek/utrata produkcji jaja;

4) objawy nerwowe;

5) zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków;

6) silne łzawienie;

7) obrzęk zatok podoczodołowych;

8) kichanie;

9) duszność;

10) biegunka.


Wystąpienie któregoś z powyższych objawów powinno być zgłoszone do
powiatowego inspektoratu weterynarii.

Powiatowy lnspektorat Weterynarii

ul. Piękna 6, 09-402 Płock

tel.2426277 92

e-mail : piwpIock@gmail.com

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt