Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego

Informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”.

W realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365) w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz spełniające dodatkowe kryteria formalne wyszczególnione w punkcie V, ppkt 11 Ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem treści zadania, na które składana jest oferta oraz danymi oferenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2020 roku włącznie (w godzinach pracy Urzędu) w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Szczegóły konkursu znajdują się w Zarządzeniu Nr 136/2020.

 

Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczący realizacji programów profilaktycznych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” i powołania Komisji Konkursowej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt