Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obrady LXXVIII sesji Rady Miejskiej - VII kadencji w Gostyninie

W dniu 21 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbędą się obrady LXXVIII sesji Rady Miejskiej - VII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji będzie  przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

 3. Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina Pani Mirosławie Pietrzak i Panu Tadeuszowi Biniewiczowi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Burmistrza dotycząca uzgodnień pomiędzy Urzędem Miasta Gostynina a Gostynińską Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie modernizacji ul. Floriańskiej.

 7. Informacja na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji miejskich.

 8. Rewitalizacja w mieście – informacja nt. podjętych działań w zakresie realizacji uchwalonego w 2017 roku programu.

 9. Informacja Burmistrza dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należnego podatku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina.

 16. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

 17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

 18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Gostynina wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2017 rok, z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych oraz informacji o stanie mienia miasta Gostynina:

 • omówienie sprawozdań,

 • przedstawienie opinii komisji stałych,

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok,

 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina,

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina,

 • dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2017 rok.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2017r.

 3. Przyjęcie protokołu z LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVI sesji Rady Miejskiej.

 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawy różne.

 6. Zamknięcie obrad.

 

 • sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt