Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy muszą być zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Dotyczą one m.in. wymagań na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, uprzątania błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Regulamin jest aktem ogólnym, który reguluje obowiązki dotyczące każdego podmiotu znajdującego się na terenie gminy, tj. samą gminę, jej jednostki organizacyjne, właścicieli nieruchomości, mieszkańców, podmioty świadczące usługi, firmy, zarządzających drogami itp.
Regulamin jest zasadniczym aktem prawa miejscowego.

Pełna treść regulaminu poniżej.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt